Fitness & Beauty logo300.png

GDPR

Bezpečnosť  osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.

 

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť

R + R Ladies Fitness s.r.o.

so sídlom Slovenská 8, Michalovce 07101,

IČO: 47 820 349

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov

Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia:

 • všetky osobné údaje, ktoré sú spracúvané v našej spoločnosti sú v našom stráženom dátovom centre a riadime sa zásadami prísnej bezpečnosti politiky hesiel. Údaje sú pravidelne a bezpečne zálohované.

 • všetky osobné údaje, ktoré sú spracúvané na serveroch poskytovateľov webhostingových služieb, rezervačných portálov a údaje, ktoré si vyžadujú Váš súhlas pri práci nášho marketingového oddelenia sú chránené poskytovateľmi a zásady ochrany osobných údajov sú prísne nastavené a popísané v zmluve o poskytovaní od poskytovateľa jedn. služieb.

 • Zamestnanci, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje sú pravidelne preškoľovaní ohľadom bezpečnosti pri práci s osobnými údajmi s ohľadom na ochranu Vašich osobných údajov a riadia sa prísne nastavenou bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa.

 • Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame v listinnej forme sú uchovávané po dobu uvedenú v odseku vyššie vo výnimočne zabezpečených priestoroch s prísne nastavenou bezpečnostnou politikou.

 

Osobné údaje  spracúvame na tieto účely:

eshop

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar ,spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Meno a Priezvisko

 • Adresa pre doručenie

 • Telefónne číslo

 • E-mailová adresa

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je plnenie zmluvných  a zákonných povinností .

Lehota uchovávania osobných údajov spracovaných na tento účel je doba 2 rokov  od dodania tovaru .

Príjemcami osobných údajov sú  kuriérska spoločnosť  na dodanie tovaru a orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

 

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, prezentovať hotel na webovej stránke hotela a sociálnych sieťach   spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Meno a Priezvisko

 • Adresa trvalého pobytu

 • Telefónne číslo

 • E-mailová adresa

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je Váš súhlas.

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • cez online formulár

 • zaslaním oznámenia poštou na adresu: R + R Ladies Fitness s.r.o. , so sídlom Slovenská 8, Michalovce 07101,    IČO: 47 820 349

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov  môžete odvolať :

 • písomnou žiadosťou podanou na R + R Ladies Fitness s.r.o. ,   so sídlom Slovenská 8, Michalovce 07101,    IČO: 47 820 349

Lehota uchovávania osobných údajov spracovaných na tento účel je doba 3 rokov. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala. Tretie osoby nie sú príjemcom  týchto osobných údajov.

  

Prezentácia hotela na vlastných webových stránkach a priateľských sociálnych sieťach

Aby sme mohli prezentovať náš hotel aj ostatným na vlastných webových stránkach a priateľských sociálnych sieťach môže sa stať, že pri niektorých akciách hotela spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Video

 • Fotografia

Vaše osobné údaje spracúvame vo forme video prezentácie a fotiek iba z hotelových akcii, ktoré sú vopred oznámené širokej verejnosti  za účelom prezentácie ďalšej širokej verejnosti  a to  prostredníctvom vlastnej webovej stránky a priateľských sociálnych sieti.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je  prezentácia hotelových akcií. Lehota uchovávania osobných údajov spracovaných na tento účel je 1 rok. Tretie osoby nie sú príjemcom  týchto osobných údajov.

 

Klubový  program

Aby ste mohli čerpať výhody v  našom klubovom   programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Meno a Priezvisko

 • Adresa trvalého pobytu

 • Telefónne číslo

 • E-mailová adresa

 • Dátum narodenia

 

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti v klubovom programe, a to najmä na registráciu do klubového programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) .

Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na plnenie zmluvy o poskytnutí služieb klubového programu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu platnosti klubovej karty.

V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní.

 

Kamerový systém

Aby sme mohli chrániť majetok v monitorovanom priestore ako aj osoby sa tam nachádzajúce, tak spracúvame osobné údaje v rozsahu obrazových snímok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom  a to  právo na ochranu majetku a ochrana osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore . Lehota uchovávania osobných údajov spracovaných na tento účel je 7 dní. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní.

 

Účtovníctvo

Aby sme si plnili zákonné povinnosti z právnych vzťahov, spracúvame osobné údaje v rozsahu:

 • Meno a Priezvisko

 • Adresa trvalého pobytu

 • Dátum narodenia

Právnym základom spracúvania osobných údajov  je plnenie zákonnej povinnosti ( napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne).   Lehota uchovávania osobných údajov spracovaných na tento účel je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú externý účtovník, orgány verejnej moci, audítor a advokát.

 

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny,

  

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 

Vaše práva

Právo odvolať súhlas – V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedené v časti Kontaktné údaje.

Právo na prístup k svojim údajom – Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho tieto údaje uchovávame, či spracovanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, či tieto údaje boli prevedené do tretej krajiny.

Právo na opravu -máte právo nás upozorniť, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali a my máme povinnosť nesprávne údaje opraviť.

Právo byť zabudnutý – ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie – od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať – ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenos údajov – Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

zaslaním oznámenia poštou na adresu: R + R Ladies Fitness s.r.o. ,   so sídlom Slovenská 8, Michalovce 07101,    IČO: 47 820 349

 • Úrad na ochranu osobných údajov – Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je

 • Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte .

 

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa: 25.5.2018 .